Walne Zebranie Członków TPZW, 25.03.2022

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2022 » Walne Zebranie Członków TPZW, 25.03.2022

      Walne Zebranie Sprawozdawcze TPZW miało miejsce 25 marca 2022 r. w budynku Inkubatora Inicjatyw Społecznych w Zduńskiej Woli, podczas którego podsumowana została działalność Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli za rok 2021.
      Na początku zebrania prezes Towarzystwa powitał obecnych, następnie uczczono pamięć zmarłych członków TPZW i uhonorowano Medalem Towarzystwa za aktywną działalność Elżbietę Nejman, po czym przystąpiono do realizacji porządku zebrania. Walne Zebranie Członków jednogłośnie wybrało na przewodniczącego zebrania Jarosława Stulczewskiego, który przedstawił sprawozdanie z działalności organizacji za rok sprawozdawczy. Protokolantem zebrania został Wiktor Sochacki. Sprawozdanie finansowe za rok 2021 przedstawiła skarbnik Elżbieta Nejman. Komisja Rewizyjna w swym sprawozdaniu nie wniosła uwag do prac Zarządu. Tym samym złożyła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi, co zostało przyjęte jednogłośnie przez Walne Zebranie.
      Członkowie Towarzystwa w podczas Walnego Zebrania przyjęli uchwałę, m.in. o podjęciu działań zmierzających do nadania sztandaru dla TPZW.