Statut

STATUT
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZDUŃSKIEJ WOLI


Rozdział I
Postanowienia Ogólne


§ 1


1. Stowarzyszenie nosi nazwę ,,Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli". Stowarzyszenie może używać
nazwy skróconej „TPZW”.
2. Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz
oraz w imieniu przyjaciół i sympatyków miasta Zduńska Wola.
3. Towarzystwo jest pozarządową organizacją non profit. Działa na podstawie Prawa o stowarzyszeniach
z 7 kwietnia 1989 r. oraz niniejszego statutu. Kieruje się również przepisami ustawy z dn. 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
4. Użyte w niniejszym Statucie wyrażenie „Towarzystwo” odmieniane we wszystkich przypadkach
oznacza Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli


§ 2


1. Siedzibą Towarzystwa Zduńskiej Woli jest miasto Zduńska Wola.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem Zduńskiej Woli, powiatu zduńskowolskiego i województwa łódzkiego.
3. Dla realizacji celów statutowych TPZW może prowadzić działalność poza granicami kraju,
z uwzględnieniem i przy poszanowaniu obowiązujących tam przepisów prawa.


§ 3


1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
2. TPZW posiada własną pieczęć z nazwą Towarzystwa oraz może posiadać swój znak graficzny.
Towarzystwo oraz wydawać legitymacje członkowskie
3. TPZW może ustanawiać własne odznaki medale honorowe i dyplomy oraz nagrody i przyznawać je
osobom fizycznym i prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości
prawnej.
4. Towarzystwo może tworzyć swoje sekcje (oddziały) w innych miejscowościach w kraju i poza nim.
5.Towarzystwo może współpracować z innymi organizacjami o podobnych założeniach programowych
na terenie kraju na podstawie zawartych umów i porozumień.
6. TPZW organizacją pożytku publicznego staje się po spełnieniu wymogów ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


§ 4


1. Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej jego członków i sympatyków.
2. Towarzystwo może przystępować do spółek lub spółdzielni w celu pozyskania środków na realizację
celów statutowych.

3. TPZW jest jednostką o statusie mikro w rozumieniu ustawy o rachunkowości


Rozdział II

Zadania i cele Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli oraz sposób ich realizacji


§ 5


1. Stowarzyszenie ma na celu krzewienie miłości do Zduńskiej Woli, pielęgnowanie tradycji
i upowszechnianie wiedzy o mieście i jego przeszłości oraz bieżącej działalności wśród jego
mieszkańców oraz poza Zduńską Wolą.
2. Stowarzyszenie ma na celu pobudzanie zamiłowania do badań przeszłości Zduńskiej Woli,
podnoszenie poziomu kulturalnego wśród mieszkańców, a także kultywowanie i upowszechnianie
wiedzy o mieście i jego zasłużonych mieszkańcach.


§ 6


Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli realizuje swoje cele poprzez:
1. Inicjowanie i organizowanie konkursów, wystaw, festiwali i innych imprez oraz innych
przedsięwzięć związanych ze Zduńską Wolą i promujących miasto, jego historię oraz ważne dla
niego postaci;
2. Inicjowanie i prowadzenie działalności wydawniczej wydawnictw artystycznych, naukowych,
promocyjnych i reklamowych związanych z miastem, wynikających z zadań i działalności
Towarzystwa;
3. Organizowanie lub inicjowanie zjazdów, konferencji, dyskusji publicznych, wystaw, wycieczek
związanych z celami Towarzystwa;
4. Inspirowanie twórców do tworzenia dzieł tematycznie związanych ze Zduńską Wolą;
5. Inicjowanie badań naukowych nad historią i bieżącym życiem miasta, szczególnie poprzez prace
licencjackie, dyplomowe,magisterskie czy doktorskie;
6. Gromadzenie zbiorów świadczących o przeszłości Zduńskiej Woli oraz ich odpowiednie
opracowanie i eksponowanie;
7. Utrzymywanie i nawiązywanie kontaktów z dawnymi mieszkańcami mieszkającymi poza granicami
miasta;
8. Wydawanie własnych dyplomów, proporców lub innych pamiątkowych znaków związanych ze
Zduńską Wolą;
9. Współpracę z instytucjami i osobami oraz samorządami, które mają wpływ na ożywienie życia
społecznego, intelektualnego, gospodarczego i kulturalnego w mieście;
10. Współpracę i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami działającymi na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami;
11. Wspieranie każdego działania mającego na celu dobro Zduńskiej Woli, ze szczególnym
uwzględnieniem jej historii i tradycji;
13. Pozyskiwanie środków finansowych dla umożliwienia realizacji celów statutowych Towarzystwa.


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 7


Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne, przy czym osoby prawne mogą być jedynie
członkami wspierającymi stowarzyszenie:
1. Członkiem zwyczajnym, zwanym dalej członkiem, może być każdy obywatel polski mający pełne
prawo publiczne, który uzna cele i zadania Towarzystwa, po złożeniu podpisanej pisemnej deklaracji                           podpisanej również przez dwóch członków Towarzystwa rekomendujących kandydata i po przyjęciu
go przez Zarząd.
2. Członkiem może być również cudzoziemiec.
3. Członkiem wspierającym, zwanym dalej członkiem wspierającym, może zostać osoba fizyczna lub
prawna, która uzna cele i zadania Towarzystwa, zadeklaruje pomoc merytoryczną rzeczową lub
finansową i zostanie przyjęta przez Walne Zebranie.
4. Członek wspierający będący osobą prawną może być reprezentowany we władzach Towarzystwa
przez osobę reprezentującą ten podmiot lub przez osobę upoważnioną wyznaczoną zgodnie
z przepisami obowiązującymi tę osobę prawną.
5. Członek wspierający ma prawo do udziału w działalności Towarzystwa z głosem doradczym.
6. Członek wspierający jest zobowiązany popierać działalność Towarzystwa w zadeklarowany przez
siebie sposób.
7. Towarzystwo może nadać członkostwo honorowe. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na
wniosek Zarządu osobie fizycznej lub innemu podmiotowi szczególnie zasłużonej/mu dla Zduńskiej
Woli oraz działalności TPZW.
8. Członkowie zobowiązani są popierać pracę i inicjatywy Towarzystwa, uczestniczyć w zebraniach
i wszelkiej działalności Towarzystwa. Członkowie mają bierne i czynne prawo wyborcze,
a członkowie wpierający i honorowi mają głos jedynie głos doradczy.
9. Członkowie opłacają składki, których wysokość ustala Walne Zebranie.


§ 8


1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Towarzystwa, oprócz wymogu określonego w paragrafie 7
pkt.1, jest:
a) akceptacja celów, zadań i programu TPZW,
b) pełna zdolność do czynności prawnych,
c) uiszczenie wpisowego w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków.
2. Decyzję w sprawie przyjęcia na członka Towarzystwa podejmuje Zarząd w drodze uchwały. Uchwała
w sprawie przyjęcia powinna być podjęta w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia deklaracji.
Od decyzji odmownej zawierającej pisemne uzasadnienie przysługuje prawo odwołania do Walnego
Zebrania Członków, które powinno rozpatrzyć sprawę podczas najbliższego posiedzenia Walnego
Zebrania Członków.
3. Zarząd prowadzi rejestr członków oraz rejestr przyjętych składek członkowskich.


§ 9


Prawa i obowiązki członków TPZW


1. Członek Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli ma prawo do:
a) brania czynnego udziału w pracach Towarzystwa,
b) udziału w zebraniach, konferencjach, kursach i uroczystościach, imprezach oraz innych
przedsięwzięciach Towarzystwa,
c) wybierania i bycia wybieranym do władz Towarzystwa,
d) korzystania z pomocy Towarzystwa w sprawach należących do jego zadań,
e) zgłaszania opinii, wniosków, postulatów i zapytań do władz Towarzystwa,
f) nieodpłatnego korzystania z urządzeń, świadczeń, szkoleń i pomocy Towarzystwa, w miarę
możliwości finansowych TPZW
g) posiadania legitymacji i noszenia odznaki Towarzystwa,
h) korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Towarzystwa,
i) przeglądania protokołów z posiedzeń Walnego Zgromadzenia oraz Zarządu.
j) wypowiadania się odnośnie wykorzystania środków finansowych Towarzystwa.
2. Członek Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli ma obowiązek:
a) popierać pracę i inicjatywy Towarzystwa
b) współdziałać przy realizacji celów statutowych i zadań Towarzystwa
c) uczestniczyć w zebraniach
d) przestrzegać Statutu, regulaminów oraz uchwał Towarzystwa,
e) terminowo płacić składki członkowskie,
f) dbać o dobre imię Towarzystwa i przyczyniać się do wzrostu jego znaczenia.

 

§ 10


1. Członkostwo Towarzystwa ustaje:
- poprzez złożenie przez członka pisemnego zawiadomienia do Zarządu o wystąpieniu z Towarzystwa
- w wyniku śmierci członka
- w wyniku wykluczenia członka przez Zarząd za:
a) zaleganie w uiszczaniu składki członkowskiej za okres jednego roku (mimo pisemnego
upomnienia), chyba że Zarząd uzna sytuację za usprawiedliwioną w wyjątkowych okolicznościach
b) rażące naruszenie Statutu lub regulaminu Towarzystwa,
c) umyślne działanie na szkodę Towarzystwa
d) w wyniku popełnienia przez członka czynu hańbiącego oraz w razie skazania wyrokiem sądowym
na utratę praw publicznych
2. Decyzję o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd, na mocy uchwały Zarządu przyjętej zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu. Uchwałę zawierającą
uzasadnienie wykluczenia Zarząd podejmuje po wysłuchaniu lub rozpatrzeniu pisemnych wyjaśnień
zainteresowanego, jeżeli członek umożliwi wysłuchanie lub złoży wyjaśnienia.
3.Wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty
powzięcia wiadomości o wykluczeniu. Odwołanie rozpatrywane jest podczas najbliższego Walnego
Zebrania Członków TPZW


§ 11


Sekcje i koła zainteresowań TPZW


1. Sekcje tworzy się dla realizacji poszczególnych zadań Towarzystwa. Działają one na podstawie
zatwierdzonych przez Zarząd Towarzystwa regulaminów lub otrzymanych od niego zadań;
w wyjątkowych przypadkach na podstawie postanowień Statutu.
2. Utworzenie sekcji następuje uchwałą Zarządu. Uchwała Zarządu ustanawiająca sekcję Towarzystwa
zapada zwykłą większością głosów.
3. Podstawę działania sekcji stanowią:
a) Statut Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli,
b) regulamin działania sekcji zatwierdzony przez Zarząd Towarzystwa
c) budżet sekcji
5. Członkowie sekcji podejmują uchwały w sprawach jej dotyczących zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy z nich. Pracami sekcji kieruje Zarząd wybrany przez członków
sekcji.
6. Sekcja może używać pieczęci Towarzystwa z dopiskiem: „Sekcja ..."
7. Majątek sekcji wchodzi w skład majątku Towarzystwa i ujęty jest w jego księgach. Nadzór
finansowo-księgowy nad sekcją sprawuje Skarbnik Towarzystwa.
8. Sekcja może ulec samorozwiązaniu uchwałą podjętą zwykłą większością głosów jej członków,
w obecności co najmniej połowy z nich. Sekcja ulega rozwiązaniu uchwałą Zarządu Towarzystwa
w przypadku niezgodności jej działania z celami statutowymi.. Od tej decyzji przysługuje jej
odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o rozwiązaniu.

Rozdział IV
Władze Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli


§ 12


Władzami Towarzystwa są:
- Walne Zebranie Członków;
- Zarząd;
- Komisja Rewizyjna;


§ 13


Walne Zebranie Członków TPZW


1. Walne Zebranie i Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd, a w przypadku bezczynności
Zarządu dwóch członków Zarządu lub Komisja Rewizyjna
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może zwoływać również 1/3 członków Towarzystwa
3. Walne zebranie zwołuje się przynajmniej na 10 dni przed terminem zebrania, rozsyłając w formie
pisma lub e-maile zawiadomienia imienne z porządkiem obrad;
4. Walne Zebranie wybrać spośród siebie prezydium zebrania, w tym przewodniczącego obrad
i sekretarza. Do prawomocności uchwał Walnego Zebrania wymagana jest 1/2 stanu członków.
5. W razie braku przewidzianej liczby członków zebranie odbywa się w drugim terminie i uchwały
powzięte przez Walne Zebranie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych osób;
6. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos
przewodniczącego obrad.
7. Walne Zebranie Towarzystwa odbywa się co najmniej raz na rok, nie później niż w czerwcu,
nadzwyczajne zaś, jeśli konieczność zwołania uzna Zarząd, Komisja Rewizyjna lub jedna trzecia
członków TPZW.


§ 14


Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Ustalenie zasad, co do głównych kierunków działalności Towarzystwa;
2. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Towarzystwa i sprawozdania finansowego
3. Uchwalenie budżetu i wysokości składek;
4. Ustalanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
5. Przyjmowanie członków wspierających oraz nadawanie godności członków honorowych TPZW;
6. Zmiana statutu i likwidacja Towarzystwa;
7. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz wybór tych organów;
8. Powoływanie stałych lub doraźnych komisji problemowych oraz określenie sposobu ich działania.
9. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz
TPZW.


§ 15


Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli


1. Zarząd jest kolegialnym organem wykonawczym i zarządzającym Towarzystwa. Do reprezentacji na
zewnątrz upoważnieni są dwaj członkowie zarządu.
2. Zarząd składa się z od 3 do 9 osób, w tym:
a) Prezesa,
b) Skarbnika,
d) Sekretarza.
3. Kadencja Zarządu trwa 5 lat;
4. W przypadku rezygnacji, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie składu Zarządu musi nastąpić w drodze wyborów uzupełniających o ile liczba członków
Zarządu będzie mniejsza niż 2/3 ustalonej liczby członków.
5. Funkcje sprawowane we władzach Towarzystwa nie są płatne;
6. Zebrania Zarządu winny odbywać się co najmniej raz w kwartale;
7. Dla ważności uchwał wymagana jest zwykła większość głosów członków Zarządu;
8. Dla ważności Zebrania wymagana jest obecność co najmniej 2/3 liczby członków Zarządu;
9. Posiedzenia Zarządu są protokołowane;


§ 16


Prawa i obowiązki Zarządu TPZW


1. Zarząd reprezentuje Towarzystwo wobec władz państwowych i samorządowych oraz innych
stowarzyszeń i instytucji
2. Podstawowym zadaniem Zarządu jest realizacja zadań Towarzystwa wynikających ze Statutu oraz
Uchwał podejmowanych przez Walne Zebranie Członków
3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) realizacja celów Towarzystwa,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
d) inicjowanie akcji, imprez i przedsięwzięć zapisanych w statucie TPZW
e) uchwalanie planów działalności i budżetu Towarzystwa oraz sporządzenie sprawozdań z ich
wykonania,
f) sporządzanie rocznych bilansów oraz sprawozdań finansowych,
g) sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa,
h) opracowywanie i uchwalanie, w miarę potrzeby, regulaminów wewnętrznych Towarzystwa,
j) wykonywanie czynności pracodawcy, ustalanie warunków pracy i płacy dla pracowników
zatrudnionych na rzecz TPZW.


§ 17


1. Zobowiązania majątkowe w imieniu Towarzystwa podejmuje Zarząd poprzez podjęcie uchwały;
2. Suma zaciągniętych w imieniu Towarzystwa zobowiązań majątkowych nie może przekraczać
aktywów majątkowych Towarzystwa;
3. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych składane są przez Prezesa i Skarbnika lub przez
członków zarządu upoważnionych do tego uchwałą zarządu.


§ 18


Komisja Rewizyjna


1. Komisja Rewizyjna składa się z takiej liczby członków jaką określi Walne Zebranie członków w tym
Przewodniczącego;
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.


§ 19


1. Komisja Rewizyjna bada:
a) gospodarkę finansową i jej zgodność z budżetem;
b) przestrzeganie Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów,
c) realizację uchwał Walnego Zebrania Członków oraz programów działania,
d) poprawność prowadzenia całej dokumentacji Towarzystwa.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy również:
a) wnioskowanie o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi Towarzystwa,
b) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków,
c) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości
lub nadużyć finansowych oraz w razie bezczynności Zarządu,
d) coroczne składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności,
e) przedstawianie Zarządowi oraz Walnemu Zebraniu Członków uwag i wniosków wynikających
z oceny działalności statutowej i finansowej Towarzystwa.
3. Posiedzenia Komisji zwołuje jej przewodniczący przynajmniej dwa razy do roku;
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności nie mniejszej niż 2/3
wszystkich członków Komisji.
5. W czasie wykonywania swoich zadań poszczególni członkowie Komisji Rewizyjnej mają dostęp,
w każdym czasie, do wszystkich dokumentów Towarzystwa.


Rozdział V
Majątek TPZW


§ 20


Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1. Składki członkowskie,
2. Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
3. Dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
4. Dochody z imprez i wydawnictw;
5. Dotacje i subwencje lub inne formy wsparcia pochodzące od państwa i samorządów oraz
państwowych i społecznych instytucji i przedsiębiorstw, a także osób indywidualnych;


§ 21


1.Środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami
3. Majątek Towarzystwa przeznaczony jest do realizacji celów statutowych Towarzystwa oraz pokrycia
jego niezbędnych kosztów.
4. Towarzystwo może nieodpłatnie przyjmować i otrzymywać na własność lub użytkowanie mienie
ruchome i nieruchome oraz inne prawa majątkowe.
5. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów
statutowych przede wszystkim w zakresie:
a) działalności wydawniczej i poligraficznej
b) reklamy i promocji,
c) działalności związanej z organizacją imprez, konkursów, wystaw i konferencji,
d) sprzedaży detalicznej książek, gazet i artykułów piśmiennych,
e) działalności edukacyjnej
6. Wpływy z działalności gospodarczej mogą być przeznaczane wyłącznie na realizację zadań
statutowych Towarzystwa.
7. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Towarzystwa jest rok kalendarzowy.
8. Rachunkowość Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli prowadzi skarbnik.


Rozdział VI
Uwagi Końcowe


§ 22


1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie
Członków bezwzględną większością głosów.
2. Zmiana Statutu Stowarzyszenia nie może dotyczyć jego podstawowych celów


§ 23


1. Rozwiązanie Towarzystwa następuje w przypadku całkowitej jego niezdolności do dalszego działania
uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 ważnie oddanych głosów
w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Towarzystwa
2. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie rozwiązania Towarzystwa określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia .
3. Likwidatorem Stowarzyszenia jest ostatni Zarząd, chyba, że uchwała ostatniego Walnego Zebrania
Członków stanowi inaczej.


§ 24


W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego,
a w szczególności przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach
wraz z późniejszymi zmianami.