Przyjaźń zduńskowolsko-gliwicka podpisana, 5.10.2019

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2019 » Przyjaźń zduńskowolsko-gliwicka podpisana, 5.10.2019

W sobotę 5 października w Gliwicach Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli podpisało porozumienie o współpracy z Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Gliwickiej.

Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli od roku 2015 łączy nieformalna przyjaźń ze śląskimi regionalistami. Teraz zmieniono ten stan. Zarządy obu organizacji podjęły decyzję o sformalizowaniu dotychczasowej współpracy i wzajemnych kontaktów. W sobotę prezes SPZG Kazimierz Szymański i prezes TPZW Jarosław Stulczewski podpisali porozumienie o współpracy obu stowarzyszeń. Podczas podpisania byli obecnie także regionaliści z innych miejscowości. Na zaproszenie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gliwickiej zduńskowolanie mieli okazję już po raz drugi zwiedzić Górny Śląsk.

 

 fot. M. Buksa SPZG/ A. Woźnicki TPZW

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

zawarte w dniu 5 października 2019 r. w Gliwicach pomiędzy:

STOWARZYSZENIEM PRZYJACIÓŁ ZIEMI GLIWICKIEJ, Rynek 23, 44-100 Gliwice, działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000355998 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
w imieniu którego działa:
Kazimierz SZYMAŃSKI - prezes Zarządu

a

TOWARZYSTWEM PRZYJACIÓŁ ZDUŃSKIEJ WOLI, ul. A. Mickiewicza 4, 98-220 Zduńska Wola, działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000187080 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
w imieniu którego działa:
Jarosław STULCZEWSKI - prezes Zarządu

 
P R E A M B U ŁA

Regionalistów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Gliwickiej (dalej: SPZG) oraz w Towarzystwie Przyjaciół Zduńskiej Woli (dalej: TPZW) łączy długoletnia nieformalna współpraca, a pragnąć ją zacieśnić SPZG i TPZW podpisują porozumienie o wzajemnej współpracy.

Szanując autonomię statutów, program, cele i zainteresowania naszych Stowarzyszeń, SPZG i TPZW zawierają niniejsze porozumienie o następującej treści:

1. W celu dalszego wzmocnienia kontaktów, stowarzyszenia podpisują porozumienie o wzajemnej współpracy na rzecz regionów oraz regionalizmu krajowego.

2. Współpraca między SPZG i TPZW obejmuje w szczególności:

- aktywny udział we wspólnych przedsięwzięciach,

- wymianę doświadczeń,

- wspólne prowadzenie projektów,

- wymianę informacji dot. środowiska regionalistów.

3. Za obopólną zgodą Strony mogą zaprosić do współpracy inne podmioty, jeżeli uznają, że jest to zgodne z celami niniejszej umowy i będzie korzystne z punktu widzenia realizacji celów współpracy.

4. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o podjętych działaniach związanych z ich wspólną działalnością i do wspierania we wszystkich działaniach prowadzących do osiągnięcia celów współpracy.

5. Strony zobowiązują się do umieszczenia informacji o współpracy między Stronami na łamach serwisu internetowego portali internetowych Stron.

6. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. Każda ze stron porozumienia rezygnując ze współpracy może rozwiązać porozumienie w formie pisemnej z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia bez jakichkolwiek konsekwencji prawno-finansowych.

Porozumienie może być zmieniane i uzgadniane za zgodą obu Stowarzyszeń tylko w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

7. Szczegółowe rozwiązania w zakresie współpracy będą uregulowane w odrębnych umowach.

8. Każda ze Stron pokrywa we własnym zakresie wydatki związane z realizacją postanowień Porozumienia.

9. Porozumienie oraz jego realizacja nie mogą naruszać innych obowiązujących przepisów.

10.  Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony.

11. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

  STOWARZYSZENIE                                          TOWARZYSTWO

PRZYJACIÓŁ ZIEMI GLIWICKIEJ                      PRZYJACIÓŁ ZDUŃSKIEJ WOLI