Szkolne Koło TPZW

REGULAMIN

SZKOLNEGO KOŁA

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZDUŃSKIEJ WOLI

przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach

 

 

W celu zaspokojenia edukacyjnych i społecznych potrzeb młodego pokolenia oraz podejmowanie przez nich działań w kierunku regionalizmu, Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli, zwana dalej „TPZW”, powołuje Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli przy Szkole Podstawowej im. Jana Twardowskiego w Janiszewicach, zwane dalej „Kołem”.

 

Koło jest skierowane do ludzi młodych, którzy chcą reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy kulturalne. Jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie bezinteresowną i otwartą na wszystkich.

 

Szkolne Koło kieruje się niniejszym regulaminem.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1.      Podstawą prawną powołania Koła są:

a) § 11 Statutu Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli,

b) Uchwała nr 1/2020 z dnia 27.01.2020 r. Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli o powstaniu Szkolnego Koła TPZW przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach.

2.      Koło jest organizacją młodzieżową, powoływaną przez Zarząd TPZW. Koło działa na terenie Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach i włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność społeczno-kulturalną oraz działalność regionalistyczną prowadzoną przez TPZW.

3.      Koło zrzesza uczniów szkoły, w której zostało powołane, nie wykluczając młodzieży, która równocześnie należy do innych organizacji, stowarzyszeń czy też ruchów, o ile ich cele i działalność nie są rażąco sprzeczne z działalnością Koła.

4.      Terenem działania Koła jest teren Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego
w Janiszewicach.

5.      W podejmowanych działaniach Koło stosuje się do uregulowań zawartych w Statucie szkoły.

6.      Koło używa prawnie zastrzeżonej nazwy i znaku „TPZW”, dlatego jego działalność musi być ściśle związana i realizowana pod nadzorem TPZW.

 

§ 2

1.      W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad Kołem sprawuje opiekun Koła, którym jest nauczyciel szkoły, zatwierdzony przez dyrektora placówki
w porozumieniu z Zarządem TPZW.

2.      Koło może używać własnej pieczęci, z nazwą szkoły, adresem do sporządzania wszystkich potrzebnych dokumentów i pism.

3.      Dokumentacja Koła przechowywana jest w siedzibie działalności jednostki lub w lokalu TPZW.

 

CELE I ZADANIA KOŁA ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

§ 3

Najistotniejszym celem działalności Koła jest krzewienie miłości do Zduńskiej Woli i jej okolicy, pielęgnowanie tradycji i upowszechnianie wiedzy o mieście i okolicznych miejscowościach, ich przeszłości oraz bieżącej działalności wśród jego mieszkańców, a w szczególności wśród młodzieży szkolnej. 

 

§ 4

Zadania Koła obejmują w szczególności:

1)      pogłębianie znajomości wiedzy o regionie, w szczególności dziejach Zduńskiej Woli, gminy Zduńska Wola, powiatu zduńskowolskiego i województwa łódzkiego,

2)      uwrażliwianie społeczności szkolnej na dziedzictwo narodowe i spuściznę kulturową, w tym na zachowane zabytki kultury materialnej w regionie,

3)      poznawanie i krzewienie miłości do swojej „małej ojczyzny”,

4)      stwarzanie przyjaznej atmosfery do inicjatyw i pomysłów członków Koła oraz pomoc w ich realizacji w miarę możliwości,

5)      stałą współpracę i włączanie się w akcje prowadzone przez TPZW,

6)      pomoc w organizowaniu wydarzeń kulturalnych w życiu szkoły,

7)      rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz polskiego regionalizmu,

8)      aktywizowanie młodzieży do działań regionalistycznych na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.

 

§ 5

Zadania, o których mowa w § 4 Koło realizuje w porozumieniu z Zarządem TPZW wykorzystując odpowiednie środki i sposoby działania, a w szczególności poprzez:

1)      organizowanie spotkań, prelekcji, dyskusji, kursów i szkoleń,

2)      organizowanie imprez kulturalnych, religijnych, charytatywnych, poetycko-muzycznych, akademii, wieczornic, spektakli teatralnych, koncertów, konkursów, przeglądów filmowych, spotkań z zaproszonymi gośćmi i innych,

3)      organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych, festynów, konkursów fantowych, aukcji, wystaw, wydawanie gazetek i czasopism szkolnych, prowadzenie kroniki szkolnej,

4)      udział w kwestach i zbiórkach organizowanych przez TPZW pod nadzorem opiekunów Koła,

5)      prowadzenie biblioteczki zawierającej regionalia i materiały TPZW, archiwum multimedialnego itp.,

6)      pomoc w organizacji imprez szkolnych,

7)      pomoc w działaniach szkoły oraz współpracujących z nią organizacji mających na celu promowanie idei aktywności obywatelskiej oraz działalności na rzecz środowiska lokalnego,

8)      oddziaływanie przez symbole organizacyjne.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KOŁA

 

§ 6

1.      Członkiem Koła może być każdy uczeń, który włączył się w pracę Koła i wyraża chęć pełnego w nim uczestnictwa, poprzez wypełnianie obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.

2.      Każdy uczeń musi mieć pisemną zgodę rodzica na uczestnictwo w pracach Koła.

 

§ 7

Każdy członek Koła ma prawo:

1)      uczestniczenia w życiu i działalności Koła oraz wpływania na jego kształt,

2)      posiadania legitymacji członkowskiej Koła.

 

§ 8

Członkowie mają obowiązek:

1)      dbania o dobre imię Koła, TPZW, a także szkoły,

2)      wypełniania celów i zadań regulaminu, a także decyzji władz Koła,

3)      troszczenia się o rozwój Koła,

4)      uczestniczenia w zebraniach Koła.

 

§ 9

Przyjęcia w poczet członków dokonuje opiekun Koła na wniosek ubiegającego się o członkostwo.

 

§ 10

Uroczyste przyjęcie w poczet członków Koła i wręczenie legitymacji może zostać zorganizowane w sposób uroczysty.

 

§ 11

Członkostwo w Kole ustaje poprzez:

1)      ukończenie lub zmianę szkoły,

2)      dobrowolne wystąpienie z Koła,

3)      skreślenie przez opiekuna Koła.

 

WŁADZE KOŁA

 

§ 12

Opiekę i nadzór nad pracą członków koła sprawuje opiekun lub opiekunowie Koła.

 

§ 13

Do zadań opiekuna należy:

1)      planowanie kierunków formacji i działalności Koła w danym roku szkolnym, z uwzględnieniem konkretnych potrzeb i realnych możliwości,

2)      czuwanie nad działalnością Koła na terenie szkoły oraz podejmowanie decyzji i nawiązywanie współpracy w działaniach zewnętrznych,

3)      inspirowanie członków Koła do podejmowania działań,

4)      ustalanie terminów zebrań Koła,

5)      przyjmowanie i w razie konieczności usuwanie członków,

6)      rozstrzyganie spraw spornych między członkami,

7)      reprezentowanie Koła na zewnątrz,

8)      stały kontakt z TPZWw sprawach wymagających uzgodnienia lub nieuwzględnionych w regulaminie,

9)      proponowanie TPZW zmian regulaminu Koła,

10)    przedstawianie TPZW sprawozdania merytorycznego z rocznej działalności Koła przed zakończeniem roku szkolnego.

 

MAJĄTEK KOŁA

 

§ 14

1.      Ustalona składka członkowska wynosi 0,00 (zero) zł.

2.      Członkowie mogą wnosić dodatkowe opłaty, które będą przeznaczone na organizację wycieczek, spotkań czy organizację imprez.

 

§ 15

TPZW nie odpowiada za zobowiązania Koła, a w szczególnościza zobowiązania finansowe, które nie były uzgodnione i pisemnie zaakceptowane przezZarząd TPZW.

 

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 16

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby zrzeszone w Kole. W przypadku świadomego naruszania regulaminu Zarząd może udzielić upomnienia, nagany, zawieszenia w czynnościach członka lub wnioskować o usunięcie z Koła.

  

§ 17

Zmiana regulaminu Koła wymaga formy pisemnej, zatwierdzonej przez Zarząd TPZW.

 

§ 18

Decyzję o rozwiązaniu Koła podejmuje Zarząd TPZW na wniosek Zarządu Koła lub dyrektora szkoły.

 

  

Regulamin nadany w dniu 27.01.2020 r.