Walne Zebranie Sprawozdawcze TPZW, 15.03.2024

Towarzystwo » Walne Zebranie Sprawozdawcze TPZW, 15.03.2024

Działając na podstawie § 13 pkt 1 Statutu zwołuje się Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli w dniu 15 marca 2024 r. (piątek) o godz. 18.00 w budynku Inkubatora Inicjatyw Społecznych przy ul. Łaskiej 38 w Zduńskiej Woli. W przypadku, gdyby z braku odpowiedniej liczby uczestników Walne Zebranie Członków nie doszło do skutku, ustala się drugi termin zebrania w dniu 15 marca 2024 r. o godz. 18.15 w tym samym miejscu.

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania

3. Przyjęcie porządku zebrania

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu TPZW za rok 2023

5. Sprawozdanie finansowe TPZW za rok 2023

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

7. Dyskusja nad sprawozdaniami

8. Głosowania:

- nad przyjęciem sprawozdania Zarządu

- nad przyjęciem sprawozdania finansowego

- nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej

- nad udzieleniem absolutorium Zarządowi

9. Zatwierdzenie projektu sztandaru TPZW

10. Wolne wnioski

11. Zakończenie zebrania

 Przypominamy o terminowym opłacaniu składek członkowskich.

W imieniu Zarządu TPZW

PREZES

Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli

dr Jarosław Stulczewski