Walne Zebranie Sprawozdawcze TPZW, 17.05.2019

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2019 » Walne Zebranie Sprawozdawcze TPZW, 17.05.2019

Działając na podstawie § 13 pkt 1 Statutu zwołuje się Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli w dniu 17 maja 2019 r. (piątek) o  godz. 18.00 w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli przy ul. Mickiewicza 4 w Zduńskiej Woli. W przypadku, gdyby z braku odpowiedniej liczby uczestników Walne Zebranie Członków nie doszło do skutku, ustala się drugi termin zebrania w dniu 17 maja 2019 r. o godz. 18.15 w tym samym miejscu.

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania
3. Przyjęcie porządku zebrania
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu TPZW za rok 2018
5. Sprawozdanie finansowe TPZW za rok 2018
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
7. Dyskusja nad sprawozdaniami
8. Głosowania:
- nad przyjęciem sprawozdania Zarządu
- nad przyjęciem sprawozdania finansowego
- nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej
- nad udzieleniem absolutorium Zarządowi
9. Informacja o działalności Sekcji Miłośników Motoryzacji TPZW
10. Wolne wnioski
11. Zakończenie zebrania

Przypominamy o terminowym opłacaniu składek członkowskich.

 

W imieniu Zarządu TPZW 

PREZES

Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli

Jarosław Stulczewski