Walne Zebranie Sprawozdawcze TPZW, 3.07.2020

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2020 » Walne Zebranie Sprawozdawcze TPZW, 3.07.2020

Działając na podstawie § 13 pkt 1 Statutu zwołuje się Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli w dniu 3 lipca 2020 r. (piątek) o godz. 18.00 w Auli Ośrodka Pamięci Św. Maksymiliana M. Kolbego przy ul. Kościelnej 20 w Zduńskiej Woli. W przypadku, gdyby z braku odpowiedniej liczby uczestników Walne Zebranie Członków nie doszło do skutku, ustala się drugi termin zebrania w dniu 3 lipca 2020 r. o godz. 18.15 w tym samym miejscu.

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania
3. Przyjęcie porządku zebrania
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu TPZW za rok 2019
5. Sprawozdanie finansowe TPZW za rok 2019
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
7. Dyskusja nad sprawozdaniami
8. Głosowania:
- nad przyjęciem sprawozdania Zarządu
- nad przyjęciem sprawozdania finansowego
- nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej
- nad udzieleniem absolutorium Zarządowi
9. Wybór nowego członka Zarządu w miejsce powstałego wakatu
10. Wolne wnioski
11. Zakończenie zebrania

Przypominamy o terminowym opłacaniu składek członkowskich.

UWAGA: członkowie biorący udział w Walnym Zebraniu Członków TPZW obowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa sanitarnego wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1066), tj. do zachowania odległości co najmniej 2 m między sobą oraz zakrywania ust i nosa.

 

W imieniu Zarządu TPZW 

PREZES

Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli

Jarosław Stulczewski