Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze TPZW, 14.04.2023

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2023 » Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze TPZW, 14.04.2023

Działając na podstawie § 13 pkt 1 Statutu zwołuje się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli w dniu 14 kwietnia 2023 r. (piątek) o godz. 18.00 w budynku Inkubatora Inicjatyw Społecznych przy ul. Łaskiej 38 w Zduńskiej Woli. W przypadku, gdyby z braku odpowiedniej liczby uczestników Walne Zebranie Członków nie doszło do skutku, ustala się drugi termin zebrania w dniu 14 kwietnia 2023 r. o godz. 18.15 w tym samym miejscu.

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania

3. Wybór Komisji Mandatowej, Uchwał i Wniosków, Skrutacyjnej

4. Przyjęcie porządku zebrania

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu TPZW za rok 2022

6. Sprawozdanie finansowe TPZW za rok 2022

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

8. Dyskusja nad sprawozdaniami

9. Głosowania:

- nad przyjęciem sprawozdania Zarządu

- nad przyjęciem sprawozdania finansowego

- nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej

- nad udzieleniem absolutorium Zarządowi

10. Wybory:

- prezesa Zarządu

- pozostałych członków Zarządu

- członków Komisji Rewizyjnej

11. Wolne wnioski

12. Odczytanie przyjętych uchwał i wniosków

13. Zakończenie zebrania

 Przypominamy o terminowym opłacaniu składek członkowskich.

W imieniu Zarządu TPZW

PREZES

Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli

Jarosław Stulczewski