Zlot Miłośników Motoryzacji MOTOEZD, 15.06.2019

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2019 » Zlot Miłośników Motoryzacji MOTOEZD, 15.06.2019

 SEKCJA MIŁOŚNIKÓW MOTORYZACJI 
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZDUŃSKIEJ WOLI

zaprasza
wszystkich miłośników i posiadaczy samochodów na

ZLOT MIŁOŚNIKÓW MOTORYZACJI
#MOTOEZD 

15/06/2019       Z d u ń s k a    W o l a

 PROGRAM:

godz. 11.00-12.00 – rejestracja uczestników parking przy ul. Mickiewicza 15
godz. 13.00 – parada ulicami Zduńskiej Woli
godz. 13.30-16.00 – prezentacja samochodów ul. Kobusiewicza:
§         konkursy dla uczestników
§         wystawa miniaturowych modeli samochodów
§         integracja uczestników na terenie MOSiR

Nie czekaj – już dziś zadzwoń lub napisz do nas, że będziesz tego dnia z nami. Gwarantujemy epickie wrażenia. Prosimy potwierdź swoje uczestnictwo do dnia 13/06/2019. Czekamy na twoje zgłoszenie telefoniczne 601 247 309 lub e-mailowe tpzw.zdunskawola@o2.pl

Zapomnisz się zgłosić w wyznaczonym terminie lub dowiedziałeś się za późno o wydarzeniu, chcesz być razem z nami, a masz pewne wątpliwości czy są wolne miejsce, czekamy na twój sygnał do ostatniego momentu. Sprawdzimy co da się jeszcze zrobić.

WPISOWE jedyne 20 zł !! Szczegóły w regulaminie poniżej. 

  
REGULAMIN
ZLOTU MIŁOŚNIKÓW MOTORYZACJI „MOTOEZD”

§ 1

Warunkiem uczestnictwa w Zlocie Miłośników Motoryzacji „MOTOEZD” (zwanym dalej: Zlotem) jest rejestracja u Organizatora. Organizatorem jest Sekcja Miłośników Motoryzacji Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.

§ 2

Zlot rozpoczyna się na parkingu przy ul. Mickiewicza w Zduńskiej Woli. Następnie jego uczestnicy przejadą kolumną ulicami:Mickiewicza, Jasna, Sieradzka, Plac Wolności, Łaska, Jagiełły, Kobusiewicza. Zlot kończy się na ul. Kobusiewicza w Zduńskie Woli, która na czas trwania imprezy będzie wyłączona z ruchu.

§ 3

Uczestnik biorący udział w Zlocie wnosi przy rejestracji opłatę w wysokości 20 zł. Po zarejestrowaniu otrzyma identyfikator, który winien jest nosić w widocznym miejscu, oraz numer na samochód w celu identyfikacji pojazdów biorących udział w Zlocie.

§ 4

Zgłoszenie się jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 5

Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji i stosownych komunikatów. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za szkody i straty powstałe tak w stosunku do osób i ich pojazdów, jak i spowodowane przez osoby bezpośrednio lub pośrednio w stosunku do osób trzecich i ich mienia w czasie trwania Zlotu. Uczestnikom zaleca się ubezpieczyć pojazd w pełnym zakresie.

§ 6

Właściciel pojazdu biorącego udział w Zlocie odpowiedzialny jest za siebie i swoją załogę podczas trwania całego Zlotu.

§ 7

Obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu i innych środków odurzających, substancji psychotropowych.

§ 8

Każdy uczestnik Zlotu winien stosować się do poleceń wydawanych przez organizatorów.

§ 9

Każdy z uczestników winien stosować się do poleceń Policji, Straży Miejskiej, i innych służb porządkowych.

§ 10

Podczas przejazdów pomiędzy poszczególnymi miejscami postojów należy stosować się do przepisów ruchu drogowego.

§ 11

Uczestnicy zobowiązani są do utrzymania porządku, na terenie parkingu jak i miejscach postoju.

§ 12

W przypadku nie stosowania się do poleceń organizatora, uczestnik może zostać wyproszony poza miejsce Zlotu, a w przypadkach szczególnych o ww. fakcie zostaną poinformowane służby porządkowe, Policja.

§ 13

Przystąpienie do udziału w Zlocie jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych związanych z organizacją ww. imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć dokumentujących przebieg imprezy z udziałem uczestników i gości dla celów reklamowych i marketingowych Zlotu. Uczestnictwo w Zlocie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz jego pojazdu na potrzeby materiałów filmowych i zdjęć dokumentujących przebieg imprezy dla celów reklamowych i marketingowych Spotkania utrwalonych podczas imprezy, wykorzystywanych i udostępnianych w sposób komercyjny w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach materialnych (cyfrowych, optycznych itp.) i niematerialnych (transmisja danych). Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

§ 14

Organizator przewiduje rozegranie kilku konkursów na terenie Zlotu.

§ 15

Do udziału w konkursach zostaną dopuszczone tylko pojazdy zarejestrowane u Organizatora.

§ 16

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Zlotu, a w szczególności w celu wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową, w skład której wejdzie 3 przedstawicieli Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

§ 17

Każdy samochód w dniu Zlotu musi posiadać ważne badanie techniczne pojazdu, wraz z ważną polisą OC.

§ 18

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Zlotu, w tym treści niniejszego Regulaminu Zlotu w trakcie trwania imprezy, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w imprezie.